สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065184

    การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

นิติกรบรรจุครั้งแรกที่เทศบาล ก ต่อมาย้ายมาเทศบาล ข สำนักงานตรวจสอบพิเศษภาค 13 (สตง.)ได้มีหนังสือแจ้งให้นิติกรไปให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในฐานะผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการการออกโฉนดที่ดิน รวมถึงมีอำนาจนำช่างรังวัดปักหลักเขต และอื่นๆ จนเสร็จส้ินจนได้รับโฉดที่ดิน ของเทศบาล ก. อยากทราบว่ากรณีเดินทางไปราชการชี้แจงให้เทศบาล ก . สามารถเบิกค่าเดินทางไปราชการที่เทศบาล ข ที่ย้ายมาอยู่ ณ ปัจจุบันได้หรือไม่

ถามโดย : Kiatisakseesuk ( auymayu23@gmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 15/05/2561 เวลา 12:08 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/05/2561 เวลา 15:35 ]