สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065183

    การดำเนินการติดตั้งลำโพงหอกระจายข่าวเบิกในหมวดใดคะ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

ขอเรียนถามว่าทางเทศบาลจะดำเนินการขยายเขตรับฟังหอกระจายข่าวชุมชน โดยการติดตั้งลำโพงกับเสาไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม และเสาไฟฟ้าเป็นของการไฟฟ้า อยากทราบว่าถือเป็นการเบิกจ่ายในประเภทใดระหว่างค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือค่าจ้างเหมาบริการ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : ทัดทรวงตั้งสวัสดิรัตน์ ( porpae2518@gmail.com )  IP 122.154.xxx.xxx  [ วันที่ 15/05/2561 เวลา 10:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ 1523 - 1528

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 15/05/2561 เวลา 11:11 ]