สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065182

    แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของ อปท.

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ตามที่มีการแจ้งแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ในส่วนของ ข้อ ที่ ๒. กรณีเกิดสาธารณภัย ภัยทางอากาศ การก่อวินาศกรรม ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และเหตุฉุกเฉินไม่สามารถป้องกันได้ หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนหากไม่ดำเนินการแก้ไขจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือประชาชน โครงการดังกล่าว อปท.ไม่ต้องจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงมีประเด็นคำถามว่า

ถามโดย : สุมาลีสงอาจิน ( songajinsumalee@gmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 15/05/2561 เวลา 10:18 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ใช้แนวทางตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว0357 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 ครับ

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 17/05/2561 เวลา 09:03 ]