สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065177

    คืนหลักประกันสัญญา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เนื่องจากผู้รับจ้างทำหนังสือขอคืนหลักประกันสัญญา ซึ่งทาง อบต.ได้ดำเนินการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แล้ว ปรากฏว่าโครงการดังกล่าวชำรุดสาเหตุมาจากเกิดอุทกภัยทำให้ฝายชำรุด โดยจังหวัดได้ประกาศเป็นเขตประสบอุทกภัย ดังนั้น โครงการนี้เมื่อหมดระยะเวลาค้ำประกันสัญญาแล้ว สามารถคืนหลักประกันสัญญาให้กับผู้รับจ้างได้หรือไม่ หรือต้องแจ้งผู้รับจ้างซ่อมแซมก่อนคืนหลักประกันสัญญา

ถามโดย : อัมรินทร์มาตรา ( Addbot_am@hotmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 15/05/2561 เวลา 10:02 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หากความชำรุดนั้นไม่ได้เกิดจาสกการที่ผู้รับจ้างทำงานไว้ไม่ดี ย่อมมิใช่ความผิดของผู้รับจ้าง สามารถคืนหลักประกันได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 16/05/2561 เวลา 17:29 ]