สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065176

    อปท.อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต.เป็นตัวแทนในการดำเนินการโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อบต.จัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากอปท.ในเขตพื้นที่อำเภอโดยประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการมีรายการ ค่าจ้างเหมาพนักงานดูแลศูนย์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุสำนักงาน อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน และค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ถามว่า อปท.ในเขตพื้นที่อำเภอสามารถให้การสนับสนุนงบประมาณได้หรือไม่คะ

ถามโดย : hykmin. ( tukta_pat22@hotmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 15/05/2561 เวลา 09:52 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถ้ารายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในศูนย์ช่วยเหลือเพื่อบริการประชาชนก็สามารถตั้งงบประมาณอุดหนุนได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 16/05/2561 เวลา 17:33 ]