สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065175

    อัตราการเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

1. อัตราการเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม ตาม ว 252 ถูกยกเลิกไปพร้อมระเบียบเดินทางไปราชการ 2526 และระเบียบฝึกอบรม 2549 หรือไม่ เพราะระเบียบดังกล่าวถูกยกเลิกไปแล้ว 2. ทำไมกระทรวงมหาดไทย ไม่กำหนดให้ อปท.ใช้อัตราการเบิกตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 24

ถามโดย : omenomen ( chouchchanai@aisinbox.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 15/05/2561 เวลา 08:38 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การจัดประชุมยังคงต้องใช้อัตราตาม ว 252

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 16/05/2561 เวลา 13:16 ]