สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065174

    การเสนอราคาบุคคลธรรมดา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลจะดำเนินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อรถบรรทุกขยะ ราคากลาง 2,400,000 บาท ขอเรียนถามว่า 1. บุคคคลธรรมดายื่นเสนอราคาได้หรือไม่ 2. บุคคลธรรมดาทำสัญญาได้วงไม่เกิน 1,000,000 บาท ถูกต้องหรือไม่ ขอบคุณครับ

ถามโดย : นทิธรศรีพันธบุตร ( tonnam_99@hotmail.com )  IP 110.168.xxx.xxx  [ วันที่ 12/05/2561 เวลา 14:45 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น งานพัสดุ 1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/05/2561 เวลา 16:00 ]