สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065173

    สอบถามกรณีติด (*) รอตรวจสอบคุณสมบัติ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

สอบถามกรณีติด * รอการตรวจสอบคุณสมบัติ

ถามโดย : สุภาพรรณ์บางปรเสริฐ ( supapan_1234@gmail.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 11/05/2561 เวลา 17:30 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เอกสารที่มีไม่ครบ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 29/06/2561 เวลา 17:24 ]