สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065169

    การเบิกจ่าย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ประเด็นคำถาม 1. พนักงานจ้างเหมาบริการ ระบุในสัญญาว่า "หากมีคำสั่งให้ไปอบรม หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ให้เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบค่าใช้จ่ายเดินทางฯ" สามารถเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าลงทะเบียนให้กับพนักงานจ้างเหมาบริการได้หรือไม่ อย่างไร 2. อบต.ผลักเงินค่าจัดการเียนการสอน 1700/คน ให้ศพด. ในหมวดค่าใช้สอย ศพด.สามารถนำเงินนี้ไปจัดซื้อชุดนักเรียน ชุดพละ ให้กับเด็กในศพด.ได้หรือไม่ อย่างไร

ถามโดย : noname.... ( plusone@hotmail.com )  IP 223.207.xxx.xxx  [ วันที่ 11/05/2561 เวลา 13:08 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ข้อ 1งานสวัสดิการ 1523 ข้อ 2 งานงบประมาณ 1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/05/2561 เวลา 15:58 ]