สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065168

    การคืนหลักประกันสัญญา

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

เนื่องจากผู้รับจ้างทำหนังสือขอคืนหลักประกันสัญญา ซึ่งทาง อบต.ได้ดำเนินการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของโครงการก่อสร้าง คสล. แล้ว ปรากฏว่าโครงการดังกล่าวชำรุดสาเหตุมาจากเกิดอุทกภัยทำให้ถนนชำรุด ไม่ได้เกิดจากการใช้งาน ดังนั้น โครงการนี้เมื่อหมดระยะเวลาค้ำประกันสัญญาแล้ว สามารถคืนหลักประกันสัญญาให้กับผู้รับจ้างได้หรือไม่

ถามโดย : อัมรินทร์มาตรา ( Addbot_am@hotmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 11/05/2561 เวลา 09:22 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503-4 11/05/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 11/05/2561 เวลา 10:22 ]