สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065167

    การออกเทศบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

เทศบาลจัดทำเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตั้งแต่ปี 2553 ลงนามโดยนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ไม่ได้ดำเนินการจัดเก็บอัตราค่าทำเนียมต่างๆเลย จนปัจจุบันเจ้าหน้าที่คนใหม่มารับงานต่อจะสามารถนำเทศบัญญัติฉบับดังกล่าวมาใช้ดำเนินการได้เลยหรือไม่คะ

ถามโดย : plageen ( pla_narakja@hotmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 11/05/2561 เวลา 09:03 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น โทร. 02-2419000 ต่อ 2114

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 17/05/2561 เวลา 11:05 ]