สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065166

    การโอนเงินงบประมาณ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น "ขอเรียนถามว่า" รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่เหลือจ่ายจะโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ที่มิใช่ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น หมวดค่าใช้สอย งบกลาง เป็นต้น เป็นอำนาจอนุมัติของผู้ใด"

ถามโดย : สุพินปัญญาวงศ์ ( supin_086@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 10/05/2561 เวลา 15:28 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น งานงบประมาณ 1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/05/2561 เวลา 15:56 ]