สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065161

    ประกาศฯ เรื่อง การจัดการมูลฝอย 2560

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ขอสอบถามว่า 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 หมวด 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 15 คำว่า " อาจมอบหมายให้เอกชนดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการเก็บ ขน " หมายความว่า ให้เอกชนมาลงทุน หรือ ร่วมลงทุน รวมถึงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะทั้งหมด หรือบางส่วน ถูกต้องหรือไม่ 2. หากเทศบาลฯ จ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะ ปีงบ 61 , 62 โดยจัดทำ TOR กำหนดขอบเขตงานจ้าง คิดค่าจ้างตามจำนวนตันที่เก็บขนได้ และดำเนินการหาผู้รับจ้างตาม พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ ภายหลังจากประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 บังคับใช้แล้ว จะต้องปฏิบัติตามหมวด 3 ส่วนที่ 2 การมอบหมายเอกชนเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอย ตั้งแต่ข้อ 15 ถึง 21 ใช่หรือไม่

ถามโดย : maneej ( maneepun.ju@gmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 10/05/2561 เวลา 11:02 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 15/05/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 15/05/2561 เวลา 15:05 ] เอกสารแนบ