สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065159

    เบิกตัดปี

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อบจ.มี โครงการด้านสิ่งแวดล้อมบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 1,000,000 บาท ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้กันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี (ขอทำความตกลงในกรณีไม่สามารถปฏิบัติได้ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงินฯ) เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ...ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จะขอโอนเงินงบประมาณรายการดังกล่าวที่กันเงินไว้เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา ในโครงการเดิม จำนวน 1,000,000 บาท (เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 ตั้งงบประมาณผิดหมวด) ...ถามว่าจะต้องเสนอเรื่องการโอนงบประมาณให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติใช่หรือไม่ ตามระเบียบฯ งบประมาณฯ ข้อ 31 เพราะเป็นผู้อนุมัติเบิกตัดปี

ถามโดย : ปานใจเพ็ชรรัตนมณี ( p.panjai@gmail.com )  IP 101.108.xxx.xxx  [ วันที่ 10/05/2561 เวลา 10:20 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น งานงบประมาณ 1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/05/2561 เวลา 15:55 ]