สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065155

    สอบถามเรื่องค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอเรียนถามว่าทางเทศบาลจะดำเนินการขยายเขตรับฟังหอกระจายข่าวชุมชน โดยการติดตั้งลำโพงกับเสาไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม และเสาไฟฟ้าเป็นของการไฟฟ้า อยากทราบว่าถือเป็นการเบิกจ่ายในประเภทใดระหว่างค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือค่าจ้างเหมาบริการ

ถามโดย : ทัดทรวงตั้งสวัสดิรัตน์ ( porpae2518@gmail.com )  IP 122.154.xxx.xxx  [ วันที่ 10/05/2561 เวลา 09:16 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น งานงบประมาณ 1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/05/2561 เวลา 15:53 ]