สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065152

    เทศบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

การออกเทศบัญญัติของเทศบาลเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องลงในราชกิจจานุเบกษา หรือไม่คะ

ถามโดย : plageen ( pla_narakja@hotmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 09/05/2561 เวลา 16:13 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เทศบัญญัติของเทศบาลมีฐานะเป็นกฎ ตามมาตรา 5 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7(4) ประกอบกับมาตรา 10 กำหนดว่าหน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสาร ประเภท "กฎ" ไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีฎหมายเฉพาะกำหนดให้มีการเผยแพร่หรือเปิดเผยด้วยวิธีการอย่างอื่น โดยที่ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 63 ได้กำหนดไว้ว่า เทศบัญญัตินั้นให้ใช้บังคับได้ เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน ถ้ามีความระบุไว้ในเทศบัญญัตินั้นว่าให้ใช้บังคับทันทีก็ให้ใช้บังคับในวันที่ได้ประกาศนั้น ดังนั้น เมื่อ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 ดังกล่าว ได้กำหนดวิธีการเผยแพร่เทศบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว จึงไม่จำต้องส่งเทศบัญญัติไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 11/05/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 11/05/2561 เวลา 10:19 ]