สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065150

    การโอนเงินงบประมาณ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ตามข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น "ขอเรียนถามว่า" รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่เหลือจ่ายจะโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ที่มิใช่ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น หมวดค่าใช้สอย งบกลาง เป็นต้น เป็นอำนาจอนุมัติของผู้ใด"

ถามโดย : สุพินปัญญาวงศ์ ( supin_086@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 09/05/2561 เวลา 13:46 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503-4 11/05/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 11/05/2561 เวลา 08:52 ]