สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065149

    ระเบียบใช้ในการเบิกจ่ายโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

คณะครู นักเรียน ไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ เบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบใดครับ.....ขอบคุณครับ...

ถามโดย : ณรงค์ทุยไชยสง ( ืnarongp29@gmail.com )  IP 1.4.xxx.xxx  [ วันที่ 09/05/2561 เวลา 13:45 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 09/05/2561 เวลา 15:55 ]