สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064950

    ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลาง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

รถยนต์ส่วนกลาง 8 ปี สามารถขายทอดตลาดได้หรือไม่

ถามโดย : Kiatisakseesuk ( auymayu23@gmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 11/04/2561 เวลา 16:33 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หากพัสดุดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์การจำหน่ายพัสดุตามระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ก็สามารถจำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาดได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 11/04/2561 เวลา 17:16 ]