สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064948

    โครงการรับเสด็จ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จในพื้นที่ อบต.สามารถทำโครงการรับเสด็จเบิกในหมวดใช้สอย ประเภทค่าใชัจ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางราชการและพระมหากษัตริย์ หรือต้องตั้งรายการใหม่ เป็นค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จคะ และ อบต.สามารถจัดทำโครงการซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำทางลาดพระบาทได้หรือไม่ โดยการก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเอง

ถามโดย : เกวรินเกตุวิเชียร ( kawarin07@hotmail.com )  IP 101.108.xxx.xxx  [ วันที่ 11/04/2561 เวลา 12:54 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ จนท.โทร. 02-2419000 ต่อ 1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 ) [ วันที่ 18/04/2561 เวลา 17:06 ]