สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064947

    การเบิกค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ปี 2561

  • สอบถามหน่วยงาน > กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

อบต. ดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ปี 2561 งบประมาณ 50,000 บาท มีค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบ อยากทราบว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวใช้ระเบียบ/หนังสือ อะไรประกอบการเบิกจ่ายรายจ่ายใดเบิกได้หรือไม่ได้

ถามโดย : อังคณามั่นแก่น ( angkana1971@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 11/04/2561 เวลา 11:39 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ประเด็นตามที่ได้สอบถามมา เอกสารที่ส่งมาไม่เพียงพอสำหรับการพิจารณา ขอให้ อปท.ตัดส่งโครงการดังกล่าวมาเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ตอบโดย : ตบ. ประสานโดย : ตบ. ( 02-241-9000 ต่อ 1302 ) [ วันที่ 18/04/2561 เวลา 17:09 ]