สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064944

    จ่ายเงินสะสม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เนื่องจากเทศบาลมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นทะเล และ ผวจ.มีนโยบายให้ อปท.ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นทะเลจะต้องมี ประจำแหล่งท่องเที่ยวฯ เทศบาลฯจึงจำเป็นต้องจ้างเหมาบริการ แต่เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ จึงขอเรียนถามว่า สามารถจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการจ้างได้หรือไม่ และจะต้องจัดทำเป็นโครงการหรือไม่ หากต้องจัดทำโครงการจะต้องปรากฎในแผนฯ หรือไม่ (ขอคำปรึกษาด่วนค่ะ)

ถามโดย : รติมาวงษ์จันทร์ ( ma_me209@hotmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 10/04/2561 เวลา 14:43 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การจ้างเหมาบริการไม่เข้าเง่ือนไขของการใช้จ่ายเงินสะสม

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/04/2561 เวลา 18:27 ]