สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064943

    แก้ไขปรับปรุงทะเบียนคุมครุภัณฑ์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เดิม หน่วยงานจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกในหมวดครุภัณฑ์ และได้ลงทะเบียนคุมไว้ ซึ่งตามหนังสือ มท 0808.2/ว1248 ลว.27 มิ.ย. 59 ได้จำแนกรายการเก้าอี้พลาสติก เป็นวัสดุคงทน รบกวนสอบถามว่า หน่วยงานจะทำการแก้ไข/ปรับปรุงรายการในทะเบียนคุม เก้าอี้พลาสติก จากครุภัณฑ์มาเป็นวัสดุได้หรือไม่

ถามโดย : สุพจน์หมอยา ( phot_suphot@hotmail.com )  IP 49.231.xxx.xxx  [ วันที่ 10/04/2561 เวลา 14:38 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รบกวนติดต่อ จนท. ระเบียบพัสดุที่ 022419000 ต่อ 1522-24

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 11/04/2561 เวลา 17:17 ]