สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064942

    เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามเอกสารแนบไฟล์

ถามโดย : อธิราชสมร ( Athirash_2522@hotmail.com )  IP 116.58.xxx.xxx  [ วันที่ 10/04/2561 เวลา 11:41 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอข้อมูลเพิ่มเติมกรณีการจัดพิธีทางศาสนา คือ พิธีพราหมณ์ และการจัดเคร่ืองสักการะฯ เพื่อทำพิธีสวดมนต์เช้าฯ โทร 02-241-9000 ต่อ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/04/2561 เวลา 18:34 ]