สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064935

    การตั้งงบประมาณค่ารังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ถามโดย : ยุวณีเกษมสินธ์ ( yuvanee_kasemsin@hotmail.com )  IP 116.58.xxx.xxx  [ วันที่ 10/04/2561 เวลา 11:13 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1. อบจ. สามารถตั้งงบประมาณค่ารังวัดได้ โดยตั้งไว้ในหมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. อบจ.สามารถจ่ายจากงบประมาณค่ารังวัดที่ดินที่ตั้งไว้แล้วได้ 3. เนื่องด้วยค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินเป็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ในหมวดค่าใช้สอย จึงไม่ควรนำมารวมคำนวณกับค่าก่อสร้าง เนื่องจากเป็นรายจ่ายคนละประเภทกัน

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 , 1528 ) [ วันที่ 18/04/2561 เวลา 17:12 ]