สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064934

    ค่าศึกษาบุตร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรณีบุตรรับราชการทหาร และได้ศึกษาระดับปริญญาตรี ในช่วงวันหยุดราชการ ซึ่งบุตรอายุยังไม่ถึง 25 ปี มารดาสามารถนำหลักฐานมาเบิกค่าศึกษาบุตรได้หรือไม่

ถามโดย : สัจจาหอมจันทร์ ( sajjahomjun@windowslive.com )  IP 118.175.xxx.xxx  [ วันที่ 10/04/2561 เวลา 09:09 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เบิกได้ ตามคำนิยามในระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ?บุตร? หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบสามปีแต่ไม่เกินยี่สิบห้าปี ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 11/04/2561 เวลา 14:50 ]