สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064933

    การเบิกค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การเบิกจ่ายค่าอาหารว่างเลื้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่น ต้องดำเนินการตามตาราง 1 หรือ 2 ของคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 คือต้องจัดซื้อจัดจ้าง หรือสามารถนำใบเสร็จรับเงินมาแนบเบิกจ่ายได้หรือไม่

ถามโดย : wipadawanglang ( wipada28.th@gmail.com )  IP 110.164.xxx.xxx  [ วันที่ 10/04/2561 เวลา 08:12 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตาราง 2

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/04/2561 เวลา 17:43 ]