สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064932

    สอบถามเกี่ยวกับรหัสในระบบ e-plan

  • สอบถามหน่วยงาน > กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

อยากทราบรหัสของ บุคลากรด้านช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา จะขอได้กับส่วนราชการไหนคะ

ถามโดย : ถนอมทรัพย์วงศ์กำภู ( sapjjjeffy@gmail.com )  IP 2403:6200:8816:473d:fc74:edd1:5aca:3daa.  [ วันที่ 09/04/2561 เวลา 16:25 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รหัสของบุคลากรของ อปท. ที่เข้าในระบบ e-Plan ได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบแต่ละ อปท. ทุกแห่งทราบแล้ว แต่บางครั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบดังกล่าวอาจมีการโอน ย้าย หรือเปลี่ยนหน้าที่ในการปฏิบัติ เพื่อเป็นการยืนยันผู้รับผิดชอบ ขอความกรุณาคุณถนอมทรัพย์ วงศ์กำภูโทรประสานมาที่ส่วนกลาง (สถ.) หมายเลขโทรศัพท์ 02 243 2902 ต่อ 106 คุณวรรธิดา ตราชู เพื่อยืนยันผู้รับผิดชอบอีกครั้งหนึ่ง

ตอบโดย : กยผ. ประสานโดย : กยผ. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 10/04/2561 เวลา 10:29 ]