สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064927

    การเบิกค่าศึกษาบุตร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีบุตรรับราชการทหาร และได้ศึกษาระดับปริญญาตรี ในช่วงวันหยุดราชการ ซึ่งบุตรอายุยังไม่ถึง 25 ปี มารดาสามารถนำหลักฐานมาเบิกค่าศึกษาบุตรได้หรือไม่

ถามโดย : สัจจาหอมจันทร์ ( sajjahomjun@windowslive.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 09/04/2561 เวลา 14:08 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เรื่องค่าเล่าเรียนบุตรให้สอบถามที่ สำนักบริหารงานบุคคล

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 09/04/2561 เวลา 17:39 ]