สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064926

    การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬา พ.ศ.2559 หมวด 2 ข้อ 8(1) (ค) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ให้เบิกจ่ายในอัตราคนละไม่เกิน 200 บาทต่อวัน อยากถามว่า ผู้บริหารท้องถิ่น สามารถแต่งตั้งคำสั่ง ให้ เจ้าหน้าที่ของอบต. ได้แก่พนักงานจ้าง คนงานทั่วไป เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ให้ได้รับค่าตอบแทนได้หรือไม่

ถามโดย : ชนะชลชูดวง ( chon_new_look@hotmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 09/04/2561 เวลา 11:32 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/04/2561 เวลา 18:37 ]