สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064924

    การเบิกค่าการศึกษาบุตร

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

อยากจะขอสอบถามว่า การเบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตร ซึ่งเป็นของปีการศึกษา 2559 แต่ได้ชำระเงินให้แก่สถานศึกษาในปีการศึกษา 2560 สามารถจะนำหลักฐานในการจ่ายเงินดังกล่าวมายืนขอเบิกค่าการศึกษาบุตรกับทางเทศบาลตามระเบียบที่กำหนดได้หรือไม่

ถามโดย : จินทนาขอประเสริฐ ( jinny_j3101@hotmail.com )  IP 1.0.xxx.xxx  [ วันที่ 09/04/2561 เวลา 10:48 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ 1523 - 1528

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 10/04/2561 เวลา 09:02 ]