สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064923

    การเบิกค่าการศึกษาบุตร

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

อยากจะขอสอบถามว่า การเบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตร ซึ่งเป็นของปีการศึกษา 2559 แต่ได้ชำระเงินให้แก่สถานศึกษาในปีการศึกษา 2560 สามารถจะนำหลักฐานในการจ่ายเงินดังกล่าวมายืนขอเบิกค่าการศึกษาบุตรกับทางเทศบาลตามระเบียบที่กำหนดได้หรือไม่

ถามโดย : จินทนาขอประเสริฐ ( jinny_j3101@hotmail.com )  IP 1.0.xxx.xxx  [ วันที่ 09/04/2561 เวลา 10:47 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503-4 9/04/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 09/04/2561 เวลา 11:03 ]