สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064922

    การจัดซื้อวัสดุต่างๆ มาสร้างแหล่งเรียนรู้

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

อปท.ต้องการสร้างแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในเขตตำบล เช่น แหล่งเรีบนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้เด็กและเยาวชน แหล่งเรียนรู้ผู้สูงอายุ โดยจัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุอื่นๆ เช่น เหล็ก ไม้ แฝกมุงหลังคา ฯลฯ ทั้งนี้โดยเบิกจากหมวด ค่าวัสดุก่อสร้าง และวัสดุอื่น โดยเมื่อซื้อมาแล้ว จะให้พนักงานของ อปท. เป็นผู้ดำเนินการจัดทำแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เอง โดยมิได้เบิกค่าแรงงานแต่อย่างใด ขอสอบถามว่า เมื่อซื้อมาและดำเนินการก่อสร้างเองแล้ว แหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนั้น ต้องมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือไม่? และจำเป็นต้องจัดทำเป็นโครงการฯ หรือไม่?

ถามโดย : ปัณฑาจูด้วง ( pundha81@gmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 09/04/2561 เวลา 10:35 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ควรจะดำเนินการเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคำถามที่ถามมาไม่ชัดเจนครับ ว่าจะดำเนินการอะไร ซื้อเท่าไร และดำเนินการอย่างไรบ้าง

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 09/04/2561 เวลา 13:00 ]