สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064920

    เบิกค่าเช่าซื้อ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

29 เมษายน 2554 พนักงานครูเทศบาล ได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสเมื่อ และอาศัยอยู่ด้วยกันที่บ้านเลขที่ 155/23 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นบ้านของสามี วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 พนักงานครูดังกล่าวได้บรรจุเป็นข้าราชการครั้งแรก ที่เทศบาลนครภูเก็ต ปี 2558 ได้ขายบ้านของสามี และได้กู้ยืมเงินซื้อบ้านหลังใหม่ที่อำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 1 กันยายน 2559 ได้โอนย้านมาอยู่เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ได้โอนย้ายมาอยู่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี พนักงานครูขอเบิกค่าเช่าซื้อบ้านหลังใหม่เมื่อโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีถามว่าพนักงานครูมีสิทธิ์ เบิกค่าเช่าซื้อบ้านได้หรือไม่

ถามโดย : สัจจาหอมจันทร์ ( sajjahomjun@windowslive.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 09/04/2561 เวลา 09:31 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ณ ขณะที่ข้าราชการดังกล่าวโอน (ย้าย) มารับราชการที่ ทน.สุราษฎร์ฯ อำเภอเมือง อปท. ไม่จัดที่พักอาศัยให้อยู่ และตนเองหรือคู่สมรสไม่มีบ้านหลังอื่นที่เป็นกรรมสิทธิ์โดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน ประกอบกับ บ้านหลังที่ซื้อเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ยังมีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน ข้าราชการดังกล่าวก็มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน หากข้าราชการ ดังกล่าวได้พักอาศัยอยู่จริงในบ้านหลังดังกล่าว ก็สามารถนำหลักฐานมาเบิกค่าเช่าซื้อได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 09/04/2561 เวลา 10:41 ]