สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064919

    การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

กรณีที่บรรจุข้าราชการใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างทดลองงาน บรรจุได้สองเดือน สามารถแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุได้หรือไม่ เพราะว่านักทรัพยากรบุคคล แจ้งว่าไม่สามารถแต่งตั้งได้ เพื่อให้การปฎิบัติงานจะได้ถูกต้องและไม่ขัดแย้งกัน ขอบคุณ

ถามโดย : PraneePookjan ( pimsuk205@hotmail.com )  IP 223.207.xxx.xxx  [ วันที่ 08/04/2561 เวลา 17:42 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีดังกล่าว ให้แต่งตั้งเป็นกรรมการฯได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ ในการดำเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ (๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา (๓) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก (๔) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ข้อ ๒๖ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๕ แต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 - 1141 ) [ วันที่ 10/04/2561 เวลา 09:38 ]