สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064918

    ึเบิกจ่ายค่ารับรอง(อาหารว่างและเครื่องดิืมในการรับคณะศึกษาดูงาน)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว119 ลงวันทีี 7 มีนาคม 2561 ตามตาราง 1 รายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ ข้อ 14 รวมค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลในการเข้าศึกษาดุงานของเทศบาลด้วยหรือไม่ และ ตามตาราง 1 สามารถทดรองจ่ายไปก่อนแล้วนำใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างใช่หรือไม่

ถามโดย : Kiatisakseesuk ( auymayu23@gmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 08/04/2561 เวลา 16:33 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น งานเบิกจ่าย

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/04/2561 เวลา 09:26 ]