สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064914

    หารือการทำกิจการนอกเขตเทศบาล

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ด้วยทางจังหวัดได้จัดงานทางประเพณี ศิลปวัฒนธรรมขึ้นและให้ อปท. เข้าร่วมในนามอำเภอในการแห่วัฒนธรรมแต่ละอำเภอ ทาง ทต.ได้เข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่ในเขตของตน และไม่ได้เอาเข้าประชุมสภาฯ จึงขอระเบียบเพื่อใช้ตอบคำถามข้อทักท้วงค่ะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : ตุลลาพรโยธินกำจรชัย ( som-ty@hotmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 05/04/2561 เวลา 13:35 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดในเรื่องการจัดทำกิจการนอกเขตไว้ตามมาตรา ๕๗ ทวิ กล่าวคือ เทศบาลอาจจัดทำกิจการนอกเขต เมื่อ (๑) การนั้นจำเป็นต้องทำและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตน (๒) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภาตำบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ (๓) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ เพื่อให้สภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือสภาตำบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาว่า กิจการนั้นมีผลต่อประชาชนในท้องถิ่นของเทศบาล สุขาภิบาล หรือสภาตำบลแห่งท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องที่จะไปทำกิจการนอกเขตหรือไม่อย่างไร ส่วนกรณีที่เทศบาลตำบลเพียงแต่ไปเข้าร่วมขบวนแห่วัฒนธรรม ลักษณะดังกล่าว มิใช่การจัดทำกิจการนอกเขต ตามนัยมาตรา ๕๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่กิจกรรมดังกล่าวต้องเป็นไปเพื่อบำรุงจารีตประเพณีหรือวัฒนธรรมอันดีในท้องถิ่นของตน 09/04/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 09/04/2561 เวลา 15:04 ]