สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064912

    การอบรมปฐมนิเทศพนักงานส่วนท้องถ่ิ่นที่บรรจุใหม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

พนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดได้จัดอบรมปฐมนิเทศแล้ว มีหนังสือจากกรมฯ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดอบรมปฐมนิเทศอีก ไม่เป็นการอบรมปฐมนิเทศซ้ำซ้อนกันหรือคะ

ถามโดย : เกวรินเกตุวิเชียร ( kawarin07@hotmail.com )  IP 1.4.xxx.xxx  [ วันที่ 05/04/2561 เวลา 11:20 ]