สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064911

    สอบถามการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนเครื่องจักรกลของ อบจ.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีเทศบาล ได้ทำหนังสือถึง อบจ.ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาล เพื่อตัดถนนเข้าพื้นที่การเกษตร และทำเป็นทางสาธารณะเข้าพื้นที่ที่ดินของเทศบาลเอง และ อบจ.ได้ตอบกลับที่จะดำเนินการให้ โดยมีประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 70,000 บาท(ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมด) เทศบาล จะมีวิธีการอย่างไร ที่จะเบิกจ่ายการดำเนินงานครั้งนี้ให้ถูกต้องตามระเบียบ (1.ไม่ได้ตั้งโครงการนี้ในเทศบัญญัติ 2.ไม่ได้ตั้งเงินอุดหนุน อบจ.โครงการนี้ในเทศบัญญัติ) หรือจะเบิกจ่ายเงินจากเทศบัญญัติ ในหมวดใด หรือควรที่จะปฎิบัติตามระเบียบฯใด หรือหนังสือสั่งการฉบับใด

ถามโดย : นายกิตติภากร จิตตะ ( Kittipakorn.jitta@hotmail.co.th )  IP 2403:6200:8858:3306:65fe:e84:d14:2f8a.  [ วันที่ 05/04/2561 เวลา 10:26 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

โทร 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/04/2561 เวลา 17:52 ]