สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064909

    แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังใช้แนวทางตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว603 ลงวัันที่ 11 กพ 56 หรือไม่ กรณีไม่เกิน10,000ลิตรและไม่มีภาชนะที่ใช้สำหรับเก็บรักษา ถ้ายกเลิกแล้วใครเป็นผู้ลงนามในใบสั่งจ่ายน้ำมัน (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือนายก อบต.) ขอบคุณครับ

ถามโดย : เฉลิมพลนาครักษ์ ( rocksunfc@hotmail.com )  IP 125.27.xxx.xxx  [ วันที่ 05/04/2561 เวลา 10:11 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ปัจจุบันผู้สั่งจ่าย้ำมันเชื้อเพลิง คือผู้สั่งซื้อตามระเบียบ กค. ว่าด้วยการจัดซื้อฯ คือ ผู้บริหารท้องถิ่น

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 ) [ วันที่ 05/04/2561 เวลา 12:50 ]