สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064907

    อบต.สามารถติดตั้งป้ายห้ามล่าสัตว์น้ำในทะเลได้หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

เนื่องจากมี ประชาชนในหมู่บ้านเสนอโครงการให้ อบต.ติดตั้งป้ายห้ามจับสัตว์น้ำโดยวิธีใช้อวนตาถี่(ในทะเล) ถามว่ากรณีนี้อยู่ในอำนาจหน้าที่อบต.ตามพรบ.สภาตำบล มาตรา 23 (4) หรือไม่ หากไม่ได้จะเป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

ถามโดย : สายสุดาสมพงค์ ( ิb-e-e11_28@hotmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 05/04/2561 เวลา 09:28 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็การตอบคำถามผิดประเด็นจึง ขอแก้ไขคำตอบ ดังนี้ อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประกาศกำหนดห้ามใช้เครื่องมือจับทำการประมงจับสัตว์น้ำ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา ๖ ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเฉพาะในเขตประมงน้ำจืดและเขตประมงทะเลชายฝั่ง มีอำนาจออกประกาศกำหนดประเภท ชนิด ขนาด จำนวน และส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องมือทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่มีอำนาจดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้สอบถามสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องจากกรมประมง 09/04/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 09/04/2561 เวลา 15:15 ]