สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064905

    การแจ้งยกเลิกประกาศประกวดราคา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาล ได้ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีผู้ขอรับเอกสาร 8 ราย เสนอราคา 1 ราย คณะกรรมการฯ ยกเลิกประกาศประกวดราคา ขอเรียนถามว่าต้องแจ้งการยกเลิกประกาศให้ผู้ขอรับและผู้ยื่นทุกรายทราบหรือไม่(มาตรา 67) และแจ้งเป็นหนังสือหรือ ทาง e -mail ครับ ขอบคุณมากครับ

ถามโดย : นทิธรศรีพันธบุตร ( tonnam_99@hotmail.com )  IP 118.175.xxx.xxx  [ วันที่ 04/04/2561 เวลา 16:08 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 มาตรา 67 วรรคห้า "ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีกรมบัญชีกลาง และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สาถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานรัฐนั้น ในการนี้ หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศดังกล่าวโดยวิธีการอื่นด้วยก็ได้"

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 05/04/2561 เวลา 09:36 ]