สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064903

    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและโอนเพ่ิ่มโอนลดของสถานศึกษา

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและโอนเพิ่ม-โอนลด ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาต้องดำเนินการอย่างไรถือปฏิบัติตามระเบียบและวิธีงบประมาณเหมือนของอปท.หรือไม่ อย่างไร และมีวิธีดำเนินการอย่างไรตามหนังสือฉบับใด ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : เฉลิมลักษณ์ปวงขจร ( chaloemlak@hotmail.com )  IP 118.175.xxx.xxx  [ วันที่ 04/04/2561 เวลา 15:31 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สถานศึกษาในสังกัด อปท. ไม่ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. ดังนั้น ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาจึงไม่มีการกำหนดหมวดรายจ่ายแต่อย่างใด การใช้จ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกิจการของสถานศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การพัฒนา และเมื่อมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดงบประมาณ จะต้องจัดทำ "แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เพิ่มเติม ฉบับที่ ..." ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและไม่มีการโอนเพิ่ม-โอนลด

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5323 ) [ วันที่ 05/04/2561 เวลา 14:35 ]