สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064902

    การใช้สิทธฺ์เบิกค่าเช่าบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกที่จังหวัด ก รับราชการมาสองปีกว่าไม่เคยย้ายไปต่างท้องที่ ทำให้ยังไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน แต่ได้สอบบรรจุเข้ารับราชการบัญชีของ สถ ล่าสุดที่ผ่านมานี้ และได้รับการบรรจุในจังหวัด ข โดยขอโอนอายุราชการ เมื่อได้รับการบรรจุในจังหวัด ข แล้ว ในกรณีนี้สามารถใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่คับ

ถามโดย : เอกลักษณ์สุวรรณ์ ( tom.on.line@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 04/04/2561 เวลา 13:26 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หากเข้าเงื่อนไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้อ 6 ก็มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 05/04/2561 เวลา 17:51 ]