สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064900

    การเบิกค่าเดินทางไปราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีพนักงานเทศบาลมีคำสั่งโอนย้ายจาก อปท. ก มาอยู่ อปท.ข จำเป็นต้องเดินทางไปราชการ อปท. ก เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้เนื่องจากนิติกรจาก อปท.ก มีหนังสือถึงอปท.ข ให้พนักงานเทศบาลรายนี้ไปชี้แจงสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจาก อปท.ข ได้หรือไม่ ซึ่งจากคำนิยามตามระเบียบฯเดินทางไปราชการพ.ศ. 2555 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น คือ ผู้ที่อปท.สั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้อปท. ซึ่งกรณีนี้ พนักงานเทศบาลไปปฎิบัติราชการให้อปท.กซึ่งไม่ใช่ภารกิจของอปท.ข

ถามโดย : สัจจาหอมจันทร์ ( sajjahomjun@windowslive.com )  IP 101.108.xxx.xxx  [ วันที่ 04/04/2561 เวลา 10:02 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เบิกจากที่ ข ก็ได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 05/04/2561 เวลา 17:53 ]