สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064899

    การเบิกค่าเช่าซื้อ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

บรรจุครั้งแรก..สามารถเบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่

ถามโดย : พิมพิมาภรณ์ธาราธิพย์ ( sunitajifun@hotmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 04/04/2561 เวลา 09:57 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503-4 4/4/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 04/04/2561 เวลา 10:23 ]