สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064898

    การเบิกค่าอาหารกลางวัล สำหรับการจัดประชุมประชาคมชุมชนตำบล

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

มีการเบิกค่าอาหารกลางวัล สำหรับการจัดประชุมประชาคมชุมชน มีการเขียนโครงการ ระยะเวลา วาระการประชุม อยากทราบว่า การเขียนโครงการแบบ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ ได้หรือไม่ เพราะ ตามระเบียบ หมายความว่า การประชุมในลักษณะเป็นการระดมความคิด การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เพื่อนําข้อสรุปที่ได้ไปพัฒนาหรือ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และอาจกําหนดให้มีการฝึกปฏิบัติด้วยก็ได้ ซึ่งเข้ากับวัตถุประสงค์ของการจัดประชาคม เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตาม มท 0810.2/ว0600 ลว 29 ม.ค. 2559

ถามโดย : ธนกรทองศรีวงศ์ ( aorn_kt@hotmail.com )  IP 223.204.xxx.xxx  [ วันที่ 03/04/2561 เวลา 21:16 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การประชุมประชาคม เป็นการประชุมเพื่อรับทราบความต้องการของประชาชน แล้วนำความต้องการนั้นมาจัดทำแผน จึงไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบฝึกอบรมได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 04/04/2561 เวลา 09:58 ]