สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064896

    หารือการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดได้จัดปฐมนิเทศแล้ว มีหนังสือจากกรม สถาบันพัฒนาบุลากรท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาจัดอบรมปฐมนิเทศอีก ไม่เป็นการอบรมปฐมนิเทศซ้ำซ้อนหรือคะ ไม่เข้าร่วมอบรมได้ไหมคะ

ถามโดย : เกวรินเกตุวิเชียร ( kawarin07@hotmail.com )  IP 1.46.xxx.xxx  [ วันที่ 03/04/2561 เวลา 17:30 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่ซ้ำเน้ือหาไม่เหมือนกัน

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 29/06/2561 เวลา 17:08 ]