สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064894

    การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เรียนสอบถามเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณีที่พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงาน สามารถเบิกค่าตอบแทนได้หรือไม่ หรือเบิกได้เฉพาะบุคคลที่เป็นข้าราชการเท่านั้น

ถามโดย : อุษาชูศักดิ์ ( minami_a4@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 03/04/2561 เวลา 16:08 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หากได้รับการแต่งตั้ง ตามนัยระเบียบฯ ข้อ177 และได้ปฏิบัติหน้าที่จริง ก็สามารถเบิกค่าตอบแทนได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 03/04/2561 เวลา 18:17 ]