สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064891

    พรบ.วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ตาม พรบ.วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505 และ กฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2550 นั้น อยากสอบถามทางกรมว่า ในการปฎิบัติงานของ อบต. และเทศบาลที่ไม่มีวิศวกรฯในหลายๆแห่งที่ผ่านมา และ ที่กำลังดำเนินการอยู่นั้น จะเห็นได้ว่าโครงการเกือบทั้งหมดได้ผิดกับ พรบ. และ กฎกระทรวง นั้น ทางกรมจะให้แนวทาง หรือ วิธีการปฎิบัติอย่างไร แล้วโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ และที่จะดำเนินการนั้น จะต้องทำเช่นไร เพื่อไม่ให้ขัดกับ กฎหมาย ซึ่งมีการระบุโทษ ชัดเจน ขอบคุณครับ

ถามโดย : ธีรวัฒน์สมสวย ( therawat88@gmail.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 03/04/2561 เวลา 13:27 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 3123 3/04/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 03/04/2561 เวลา 16:10 ]